Smernica na určenie podmienok rozúčtovania nákladov na vykurovanie pre vlastníkov a užívateľov bytu v obytnom dome Rovniankova 14

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

1. Touto, Smernicou na rozúčtovanie nákladov na vykurovanie pre priameho odberateľa sa upravuje určovanie platieb pre konečných spotrebiteľov za vykurovanie v rozúčtovacích jednotkách.

2. V rozúčtovacej jednotke sa meracie zariadenia používajú pre rozúčtovanie len vtedy, ak je táto meracia technika namontovaná a odčítaná minimálne v 80% bytov.

Čl. 2 Rozúčtovanie nákladov na byty za vykurovanie

1. Na rozúčtovanie nákladov sa použijú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRNV) spĺňajúce podmienky STN-EN 835 a STN-EN 834.

2. Náklady na vykurovanie v rámci rozúčtovacej jednotky sa rozdelia na zložku základnú a spotrebnú. Z toho na základnú zložku pripadá 30% a na spotrebnú zložku 70% nákladov.

3. Základná zložka sa rozúčtuje jednotlivým vlastníkom a užívateľom podielom celkovej plochy bytu a podľa podielu spoločných priestorov prináležiacich k bytu.

4. Spotrebná zložka sa rozdelí medzi užívateľov a vlastníkov úmerne podľa spotrebovaných jednotiek. Počet jednotiek sa stanoví na základe odpočtu PRVN a pomocou koeficientov zohľadňujúcich typ vykurovacieho telesa.

5. Stanovenie spotreby náhradným spôsobom:
Náhradný spôsob sa stanovuje vždy len zo spotrebnej čiastky (70%) nakoľko základná je paušálna.
Náhradná spotreba v nesprístupnených bytoch, resp. v bytoch s nenamontovanými PRNV sa stanoví nasledovným spôsobom:

  1. Spotreba jednotiek PRNV v bytoch, kde je poškodených 50% a viac PRNV a kde nie sú namontované merače vôbec sa určí priemernou spotrebou zo 4 bytov z najväčšou spotrebou pri zohľadnení plochy bytu
  2. Ak nemožno spotrebu tepla určiť pre nesprístupnenie bytu, spotreba sa určí priemerom zo spotreby jednotiek PRNV v bytoch pri zohľadnení plochy daného bytu povýšením o sankciu vo výške 30%
  3. Ak nemožno spotrebu tepla v byte určiť pre poruchu PRVN, určí sa ako priemerná spotreba jednotiek PRNV na výkon daného vykurovacieho telesa zo spotreby odčítaných vykurovacích telies v objekte.

Čl. 3 Rozúčtovanie nákladov bytu pri výmene bytu a nemeranej dodávke tepla

1. Ak užívanie bytu sa začalo alebo skončilo v priebehu zúčtovacieho obdobia pri nameranej dodávke tepla do bytu, vypočítajú sa náklady za vykurovanie pripadajúce na jednotlivého konečného spotrebiteľa (pôvodný resp. nový vlastník, užívateľ bytu) len za tie mesiace, za ktoré je povinný platiť náklady na dodávku tepla. V jednotlivých mesiacoch sa pritom počítajú percentuálne čiastky podľa Tab.1 z celkových nákladov na vykurovanie pripadajúcich na byt za celé zúčtovacie obdobie, ktoré boli stanovené podľa článku 2 bodu 5a

Čl. 4 Rozúčtovanie nákladov pri výmene bytu a meranej dodávke tepla

1. Ak užívanie bytu vzniklo alebo zaniklo v priebehu zúčtovacieho obdobia, v ktorom sa uplatňovala meraná dodávka tepla do bytu, vyjadrí sa podiel za náklady za vykurovanie pripadajúce na jednotlivého konečného spotrebiteľa (pôvodný resp. nový vlastník, užívateľ bytu) podľa Tab. 1, pričom ročné náklady na byt sa stanovia na základe nameranej dodávky tepla v priebehu zúčtovacieho obdobia - na objednanie je možné vykonať odpočet PRNV pri výmene užívateľa respektíve vlastníka za úhradu podľa aktuálneho cenníka.

Čl. 5 Starostlivosť o technické zariadenie

1. Každý vlastník alebo užívateľ bytu je povinný starať sa o riadny technický stav nainštalovaného rozdeľovača vykurovacích nákladov.
2. V prípade jeho poškodenia, zničenia, alebo odcudzenia vlastník, respektíve užívateľ zodpovedá za spôsobenú škodu, respektíve jej náhradu.

Čl. 6 Účinnosť

1. Táto smernica sa použije pre vyúčtovanie nákladov na vykurovanie počnúc zúčtovacím obdobím za rok 2003.
2. Pokiaľ nedôjde k zmene platných predpisov upravujúcich dodávku a financovanie výroby tepla použije sa táto smernica aj v nasledujúcich rokoch.

Počítadlo návštevníkov

Slovakia 57.7% Slovakia
United States of America 21.7% United States of America
Czechia 9.3% Czechia
France 4.1% France

Total:

18

Countries
000709
Today: 3
This Week: 29
This Month: 106
Total: 709

Kto je online

Práve tu je 87 hostí a žiadni členovia on-line