Merače tepla na vykurovacích telesách

Na vykurovacích telesách sú namontované merače tepla, údaje z ktorých sú základom pri rozpočítavaní nákladov na vykurovanie za rok. Odpočet uskutočnia pracovníci firmy Techem s.r.o. vždy ku koncu kalendárneho roka (v mesiacoch december až január). Každý obyvateľ je povinný zaobchádzať s týmito meračmi tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu alebo znehodnoteniu. Pri rozúčtovaní spotreby tepla za bežný kalendárny rok sa postupuje podľa "Smernice na urcenie podmienok rozúctovania nákladov na vykurovanie pre vlastníkov a užívateľov bytu v obytnom dome Rovniankova 14" prijatej na schôdzi vlastníkov bytových a nebytových priestorov, konanej dňa 21.11.2002.

Pri výmene vykurovacieho telesa tento merač zo starého telesa sami nedemontujte, je nutný zásah servisného technika, ktorý Vám tento merač namontuje na nové vykurovacie teleso. Tak isto pri poškodení merača je nutný zásah servisného technika, ktorý poškodený merač vymení za nový.

Pri výmene majiteľa bytu v priebehu roka, ak sa nedohodnete inak, je možné požiadat o medziodpočet servisného technika alebo uskutočnit medziodpočet oboma majiteľmi (bývalým aj budúcim), tento odpočet potvrdiť svojimi podpismi a dátumom odpočtu. Tento medziodpočet je nutné neodkladne zaslať na Techem s.r.o. Ušetríte za výjazd servisného technika.

Ako postupovať keď je nutný zásah servisného technika?

Do schránky Výboru vlastníkov bytových a nebytových priestorov nahláste typ závady, Vaše meno, číslo bytu a kontaktný telefón, na ktorom si môže servisný technik dohodnúť termín návštevy. Výbor vlastníkov zašle obratom objednávku na Techem a servisný technik si s vami dohodne termín návštevy.