Pravidlá používanie RFID kľúčov

RFID – Bezkontaktný elektronický kľúč

„RFID“ kľúče slúžia k otváraniu vchodových dverí do domu. Zabezpečujú vchod proti neoprávnenému vniknutiu cudzích osôb. „RFID“ kľúče sa vydávajú podla nasledovných pravidiel: 

  1. „RFID“ kľúče sa vydávajú bezplatne iba vlastníkovi respektíve hlavnému užívateľovi bytu (ďalej len vlastník) a členom jeho domácnosti, uvedeným v „Evidenčnom liste pre výpočet úhrady za užívanie bytu“. „RFID“ kľúče môže prevziať iba vlastník. Tento potvrdí ich prijatie podpisom.
  2. V prípade, že vlastník požaduje zo závažných dôvodov ďalšie „RFID“ kľúče, požiada o tieto písomnou formou Výbor vlastníkov bytových a nebytových priestorov (ďalej len VVBaNP). Tento o pridelení, respektíve ich nepridelení rozhodne na najbližšej schôdzi výboru VVBaNP. Tieto kľúče sa vydávajú za správny poplatok.
  3. V prípade, že vlastník bytu sám neužíva byt ale ho prenajíma, je vlastník povinný zabezpečiť „RFID“ kľúče pre podnájomníkov podľa bodu 2. V tomto prípade je nutné žiadost doložiť kópiou zmluvy o prenájme.
  4. V prípade zmeny vlastníka je vlastník povinný vrátiť všetky „RFID“ kľúče alebo ich odovzdať novému vlastníkovi. Nový vlastník je takisto povinný oznámiť na VVBaNP, koľko kľúčov prevzal od predchádzajúceho vlastníka.
  5. Taktiež, ak vlastník už nepredpokladá využívanie jemu vydaných ďalších kľúčov „RFID“, tieto vráti bez omeškania na VVBaNP, kde sa mu vráti 100% správneho poplatku.
  6. „RFID“ kľúče nebudú v žiadnom prípade vydávané inej osobe ako vlastníkovi bytu.
  7. Vlastník bytu je plne zodpovedný za spôsob používania „RFID“ kľúčov, vydaných k bytovej jednotke.
  8. Stratu „RFID“ kľúča je povinný vlastník bytu bez omeškania nahlásiť na VVBaNP a tým zamedzit jeho prípadnému zneužitiu. VVBaNP tento kľúč ihneď po nahlásení straty deaktivuje.

VVBaNP upozorňuje, že každé 3 mesiace sa uskutoční kontrola využívania „RFID“ kľúčov. V prípade, že sa niektoré kľúče počas tohto obdobia nevyužívajú, tieto budú deaktivované. Prípadné nejasnosti je nutné riešit v spolupráci s VVBaNP.

Všetky tieto zásady majú slúžiť len na zabezpečenie funkčnosti vstupu do objektu a bezpečnosti nás všetkých.