Pravidla pre umiestnenie rozvodov a sieti v dome

Tieto pravidlá určujú pravidlá pre povolenie realizáciu, kontrolu a reguláciu diel v dome,

vymedzujú kompetencie Výboru vlastníkov ako kontrolného, schvaľovacieho a regulačného

orgánu.

§1 Postavenie výboru vlastníkov.

1.      Výbor vlastníkov je majiteľmi bytov splnomocnený konať v ich mene vo veciach spoločných a vecí týkajúcich sa spoločných vecí. Sem patrí aj využívanie nebytových a spoločných priestorov ako aj príslušenstva domu.

2.      Výbor vlastníkov má právomoc jednať a dohadovať podmienky umiestnenia rozvodov v dome, rozhodovať o umiestnení a realizácii projektu, kontrolovať a regulovať prevádzku takýchto diel.

3.      Výbor vlastníkov je teda autoritou povoľovacou, rozhodovacou, kontrolnou aj regulačnou.

4.      Výbor háji záujmy majiteľov bytových nebytových priestorov.

§2 Povoľovacie konanie

1.      Žiadateľ predloží výboru vlastníkov projekt, ktorý má v pláne realizovať v dome na povoľovacie konanie, v ktorom sa vyriešia všetky otázky dosahov na dom, domácnosti ako aj vlastníkov.

2.      Projekt obsahuje okrem iného:

a.     technickú špecifikáciu diela,

b.     referencie z minimálne troch domov, kde bol dodávateľom realizovaný obdobný projekt

c.      príslušné oprávnenia vykonávať činnosť a to

                    i.            všeobecné: živnostenský list, podnikateľské oprávnenie a pod.

                  ii.            špeciálne: licencie, registrácie a pod

d.     potvrdenia o zdravotnej a hygienickej bezchybnosti

e.     potvrdenia o technickej bezchybnosti

3.      Po predložení príslušnej dokumentácie začne výbor vlastníkov konanie, v ktorom zhodnotí projekt, pričom prihliada na záujmy vlastníkov a na úžitok a prínos diela pre dom.

4.      Výbor vlastníkov v povoľovacom konaní vedie rokovanie so žiadateľom, dodávateľom ako aj ďalšími zúčastnenými stranami na diele. Výbor vlastníkov môže navrhovať a určovať podmienky za ktorých sa bude projekt realizovať, ako aj riešením ďalších otázok spojených s projektom.

5.      Výbor vlastníkov skončí konanie rozhodnutím o schválení, ktoré môže byť:

a.     projekt je schválený

b.     projekt je neschválený

6.      Rozhodnutie o schválení obsahuje aj podmienky, za ktorých sa môže projekt realizovať, ako aj návrh zmluvy. Rozhodnutie o schválení taktiež obsahuje odôvodnenie rozhodnutia.

7.      Rozhodnutie o schválení a schválený projekt je záväzným materiálom pre:

a.     správcu, ktorý je takýmto rozhodnutím viazaný, ak to nie je v rozpore s platnou legislatívou; v prípade rozporu s legislatívou nie je viazaný len rozpornými časťami

b.     odsúhlasenie nadpolovičnou väčšinou vlastníkov

8.      Odsúhlasenie nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytových a nebytových priestorov organizuje navrhovateľ v spolupráci s výborom vlastníkov, ktorý určí formu odsúhlasenia.

§3 Povinné náležitosti projektu/diela, realizácia

1.      Za využívanie spoločných priestorov sa platí nájomné, ktoré dohodne výbor vlastníkov minimálne však 10,- Sk (0,3319€) za meter vedenia, 100,- Sk (3,319€) za zariadenie a 250,- Sk (8,298€) zabratej plochy.

2.      Zariadenia odoberajúce elektrickú energiu majú vlastné elektromery alebo sa za každé takéto zariadenie platí mesačný paušálny poplatok, ktorý dohodne výbor vlastníkov minimálne však 100,- Sk (3,319€).

3.      Plnenie z bodu 1 a 2 možno znížiť, alebo odpustiť, ak realizáciou diela budú domu plynúť plnenia, či iné výhody významom nahrádzajúce úžitok z nájmu.

4.      Zariadenia nesmú mať rušivé účinky na existujúce zariadenia, ani na vybavenie domácností, či zdravotné pomôcky obyvateľov domácností.

5.      Zodpovednosť za škody na diele, na dome, na spoločných priestoroch, ako aj ďalšie škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela znáša dodávateľ v plnej výške.

6.      Záručná doba je minimálne 2 roky.

7.      Odborné práce sa vykonávajú len v súčinnosti s výborom vlastníkov, ten môže určiť povinného subdodávateľa pre danú oblasť.

8.      Pri preberaní diela sa výboru vlastníkov odovzdá kópia projektovej dokumentácie.

9.      Po skončení dodávateľských prác sa priestory uvedú do poriadku, do stavu čistoty.

10.  V prípade ukončenia využívania spoločných priestorov, či pri ukončení činnosti diela je dodávateľ povinný inštalované zriadenia demontovať, priestory uviesť do pôvodného stavu

Aktualizácia: Od 05.05.2021 je z dôvodu nevyuživania obyvateľmi posilňovňa zrušená.


 1. V domovej posilňovni môže cvičiť každý obyvateľ domu. Prevádzku posilňovne prevádzkujú svojpomocne výhradne jej užívatelia. Vedúci posilňovne vedie aktuálny zoznam cvičencov. Cvičencovi, ako aj inému obyvateľovi domu sa môže odoprieť možnosť využívať posilňovňu za porušenie týchto pravidiel.

 2. Vzhľadom na priestorové obmedzenia a bezpečnosť pri cvičení je počet súčasne cvičiacich cvičencov obmedzený na štyroch. Za týmto účelom je v posilňovni vyvesený časový harmonogram, do ktorého si cvičenec môže „rezervovať“ posilňovňu pre svoje cvičenie, maximálne však tri dni vopred. Vedúci posilňovne vedie knihu cvičiacich s nasledovným členením:
  1. meno a priezvisko cvičiaceho
  2. dátum a čas cvičenia
  3. prehlásenie, že po cvičení uviedol posilňovňu do pôvodného stavu
  4. podpis cvičenca

 3. Vstup do posilňovne je cvičencovi umožnený po splnení ostatných podmienok. Kľúč od posilňovne je umiestnený v priestoroch miestnosti na bicykle. Cvičenec si ho tu môže pred cvičením vyzdvihnúť, zapísať sa a po cvičení je povinný vrátiť kľúč na miesto.

 4. Každý cvičenec musí byť obutý vo vhodnej športovej obuvi, primerane oblečený a používať uterák. Každý cvičenec je povinný počúvať inštrukcie vedúceho posilňovne. Po skončení cvičenia je cvičenec povinný uviesť posilňovňu do nasledovného stavu:
  1. vypnúť osvetlenie
  2. naolejovať to cvičebné náradie, u ktorého sa to vyžaduje
  3. pozametať, poumývať príp. povysávať dlážku
  4. zlikvidovať zo stien prípadné pavučiny
  5. uložiť všetko cvičebné náradie na miesto
  6. vyvetrať miestnosť aspoň 10 minút po cvičení
  7. zapísať sa do knihy cvičiacich

 5. Cvičenec tým, že využíva posilňovňu, súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich bezpodmienečne dodržiavať. V prípade porušenia týchto pravidiel, môže byť porušiteľovi uložený trest mesačného zákazu vstupu do posilňovne. V prípade opakovaného alebo obzvlášť závažného porušenia je možné zakázať prístup do posilňovne natrvalo.

 6. Posilňovňu prevádzkujú a spravujú výlučne cvičenci. Výbor vlastníkov vytvoril podmienky pre existenciu posilňovne, jej prevádzkovanie je však výlučne záležitosťou cvičencov. Rovnako nenesie výbor vlastníkov žiadnu zodpovednosť za dôsledky neprimeraného využívania posilňovne. Výbor vlastníkov plní ďalej kontrolnú funkciu dodržiavania pravidiel využívania posilňovne. Vedúci posilňovne môže zaviesť dodatočné pravidlá za účelom bezproblémového chodu posilňovne. Vedúci posilňovne taktiež zodpovedá za dodržiavanie týchto pravidiel využívania posilňovne. V prípade potreby je povinný dostaviť sa na zasadanie výboru vlastníkov a podať vysvetlenie, navrhovať riešenie vzniknutých otázok a zabezpečiť vykonanie rozhodnutí výboru ohľadom posilňovne.

Raz za dva týždne cvičenci vykonajú „veľké upratovanie“. Konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie ako aj iné neprimerané správanie je neprípustné. Cvičenci sú pri cvičení povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a cvičia na vlastné riziko. Náradie používajú len spôsobom, ktorý neohrozuje iných cvičencov. Cvičenci v plnom rozsahu zodpovedajú za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť na cvičebnom náradí a zariadení posilňovne. Škody sú povinný odstrániť cvičenci, ktorý škodu spôsobili a to tak, že buď pokazenú vec opravia, zabezpečia náhradu alebo poskytnú peňažné prostriedky na opravu.


V Bratislave 21. októbra 2003

Vedúci posilňovne

Na vykurovacích telesách sú namontované merače tepla, údaje z ktorých sú základom pri rozpočítavaní nákladov na vykurovanie za rok. Odpočet uskutočnia pracovníci firmy Techem s.r.o. vždy ku koncu kalendárneho roka (v mesiacoch december až január). Každý obyvateľ je povinný zaobchádzať s týmito meračmi tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu alebo znehodnoteniu. Pri rozúčtovaní spotreby tepla za bežný kalendárny rok sa postupuje podľa "Smernice na urcenie podmienok rozúctovania nákladov na vykurovanie pre vlastníkov a užívateľov bytu v obytnom dome Rovniankova 14" prijatej na schôdzi vlastníkov bytových a nebytových priestorov, konanej dňa 21.11.2002.

Pri výmene vykurovacieho telesa tento merač zo starého telesa sami nedemontujte, je nutný zásah servisného technika, ktorý Vám tento merač namontuje na nové vykurovacie teleso. Tak isto pri poškodení merača je nutný zásah servisného technika, ktorý poškodený merač vymení za nový.

Pri výmene majiteľa bytu v priebehu roka, ak sa nedohodnete inak, je možné požiadat o medziodpočet servisného technika alebo uskutočnit medziodpočet oboma majiteľmi (bývalým aj budúcim), tento odpočet potvrdiť svojimi podpismi a dátumom odpočtu. Tento medziodpočet je nutné neodkladne zaslať na Techem s.r.o. Ušetríte za výjazd servisného technika.

Ako postupovať keď je nutný zásah servisného technika?

Do schránky Výboru vlastníkov bytových a nebytových priestorov nahláste typ závady, Vaše meno, číslo bytu a kontaktný telefón, na ktorom si môže servisný technik dohodnúť termín návštevy. Výbor vlastníkov zašle obratom objednávku na Techem a servisný technik si s vami dohodne termín návštevy.

Podľa zákona o triedení odpadov zabezpečilo OLO kontajnery na triedený zber. Pri triedenom zbere je potrebné dodržiavať určité pravidlá:

 • papier modré nádoby
 • sklo – zelené nádoby
 • plasty, tetrapaky, nápojové plechovky, fólie – žlté nádoby

 

Do modrých nádob vhadzujeme:   Prosím nevhadzujte:

noviny, časopisy, kancelársky papier (aj skartovaný),reklamné letáky, knihy, zošity, lepenku, kartón

 

mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, uhlový, samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, viacvrstvové materiály obsahujúce papier (“tetrapack”)

Do žltých nádob vhadzujeme:    Prosím nevhadzujte:
 plastové fľaše od nápojov (nezabudnite stlačiť, zošliapnuť), plastové obaly z domácej chémie, fólie, vrecká, plastové tašky, tégliky, viacvrstvové obaly z nápojov (“tetrapack”), hliníkové plechovky z nápojov           plasty znečistené chemickými látkami, biologickým odpadom, olejmi (okrem jedlých), ani iný komunálny odpad!
Do zelených nádob vhadzujeme:   Prosím nevhadzujte:
nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo   keramiku, porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, horniny

 

Veľké obaly (krabice, plastové fľaše a pod.) pred vyhodením minimalizujte – viac sa tak zmestí do nádoby a bude priestor aj pre odpad iných.

 Elektroodpad

Za elektroodpad sa považujú bežné domáce spotrebiče s obsahom nebezpečných látok, ktoré je treba, podľa platných zákonov, likvidovať špeciálnym postupom. Patrí sem napríklad chladnička, mraznička, ale i práčka, či ďalšie spotrebiče označované ako biela a čierna technika; patria sem však aj batérie, žiarivky. Zákon zakazuje povodcovi odpadu odkladať ho ako bežný komunálny odpad (t.j. v kontajnerovom stojisku, či jeho okolí) ale prikazuje ich likvidovať na mieste na to zvlášť určenom.

Stavebný odpad

V prípade, že vykonávate úpravu bytu a vzniká stavebný odpad, je nutné aby ste si, v súlade so zákonom o odpadkoch, zabezpečili jeho odvoz. Nie je možné, aby ste ho odkladali pri kontajnerovom stojisku, v takomto prípade zakladáte nelegálnu skládku.

Na objemný odpad a drobný stavebný odpad použite:

Zberný dvor Petržalka, ul. Ondreja Štefanka 4, 851 01 Bratislava

Go to top