Stavebné úpravy v byte

 Na domovej schôdzi v roku 2005 si vlastníci na Rovniankovej odsúhlasili nasledovné záväzné pravidlá:

  • pri stavebných úpravách vlastník bytu zabezpečí oznámenie susedným bytom a výboru vlastníkov o zámere a období, kedy bude tieto stavebné úpravy vykonávať
  •  vlastník bytu zabezpečí  vykonávanie stavebných úprav bytu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod.
  • túto informáciu doručí výboru, najmenej dva dni vopred (e-mail, schránka), pričom špecifikuje konkrétne dni a čas v hodinách od kedy do kedy budú tieto práce vykonávané
  • vlastník ešte pred stavebnými úpravami v byte doručí výboru vyjadrenie stavebného úradu
  • výbor zabezpečí vyvesenie oznamu na vývesnej tabuli, z ktorého bude zrejmé číslo bytu, v ktorom budú práce vykonávané, obdobie počas, ktorého budú práce vykonávané a informáciu, či bolo doručené povolenie stavebného úradu
  • odpad (zvyšky stavebného materiálu, staré okná, starý nábytok a pod.) nie je možné skladovať v spoločných priestoroch domu, respektíve pred vchodmi do domu
  • počas stavebných prác je vlastník bytu, v ktorom dochádza k stavebným prácam poviný zabezpečiť priebežné upratovanie spoločných priestorov domu aj výťahu

ZÁPISNICA č. 5 z domovej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov