Triedený odpad

Podľa zákona o triedení odpadov zabezpečilo OLO kontajnery na triedený zber. Pri triedenom zbere je potrebné dodržiavať určité pravidlá:

  • papier modré nádoby
  • sklo – zelené nádoby
  • plasty, tetrapaky, nápojové plechovky, fólie – žlté nádoby

 

Do modrých nádob vhadzujeme:   Prosím nevhadzujte:

noviny, časopisy, kancelársky papier (aj skartovaný),reklamné letáky, knihy, zošity, lepenku, kartón

 

mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, uhlový, samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, viacvrstvové materiály obsahujúce papier (“tetrapack”)

Do žltých nádob vhadzujeme:    Prosím nevhadzujte:
 plastové fľaše od nápojov (nezabudnite stlačiť, zošliapnuť), plastové obaly z domácej chémie, fólie, vrecká, plastové tašky, tégliky, viacvrstvové obaly z nápojov (“tetrapack”), hliníkové plechovky z nápojov           plasty znečistené chemickými látkami, biologickým odpadom, olejmi (okrem jedlých), ani iný komunálny odpad!
Do zelených nádob vhadzujeme:   Prosím nevhadzujte:
nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo   keramiku, porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, horniny

 

Veľké obaly (krabice, plastové fľaše a pod.) pred vyhodením minimalizujte – viac sa tak zmestí do nádoby a bude priestor aj pre odpad iných.

 Elektroodpad

Za elektroodpad sa považujú bežné domáce spotrebiče s obsahom nebezpečných látok, ktoré je treba, podľa platných zákonov, likvidovať špeciálnym postupom. Patrí sem napríklad chladnička, mraznička, ale i práčka, či ďalšie spotrebiče označované ako biela a čierna technika; patria sem však aj batérie, žiarivky. Zákon zakazuje povodcovi odpadu odkladať ho ako bežný komunálny odpad (t.j. v kontajnerovom stojisku, či jeho okolí) ale prikazuje ich likvidovať na mieste na to zvlášť určenom.

Stavebný odpad

V prípade, že vykonávate úpravu bytu a vzniká stavebný odpad, je nutné aby ste si, v súlade so zákonom o odpadkoch, zabezpečili jeho odvoz. Nie je možné, aby ste ho odkladali pri kontajnerovom stojisku, v takomto prípade zakladáte nelegálnu skládku.

Na objemný odpad a drobný stavebný odpad použite:

Zberný dvor Petržalka, ul. Ondreja Štefanka 4, 851 01 Bratislava