Zásady využívania domovej posilňovňe

Aktualizácia: Od 05.05.2021 je z dôvodu nevyuživania obyvateľmi posilňovňa zrušená.


 1. V domovej posilňovni môže cvičiť každý obyvateľ domu. Prevádzku posilňovne prevádzkujú svojpomocne výhradne jej užívatelia. Vedúci posilňovne vedie aktuálny zoznam cvičencov. Cvičencovi, ako aj inému obyvateľovi domu sa môže odoprieť možnosť využívať posilňovňu za porušenie týchto pravidiel.

 2. Vzhľadom na priestorové obmedzenia a bezpečnosť pri cvičení je počet súčasne cvičiacich cvičencov obmedzený na štyroch. Za týmto účelom je v posilňovni vyvesený časový harmonogram, do ktorého si cvičenec môže „rezervovať“ posilňovňu pre svoje cvičenie, maximálne však tri dni vopred. Vedúci posilňovne vedie knihu cvičiacich s nasledovným členením:
  1. meno a priezvisko cvičiaceho
  2. dátum a čas cvičenia
  3. prehlásenie, že po cvičení uviedol posilňovňu do pôvodného stavu
  4. podpis cvičenca

 3. Vstup do posilňovne je cvičencovi umožnený po splnení ostatných podmienok. Kľúč od posilňovne je umiestnený v priestoroch miestnosti na bicykle. Cvičenec si ho tu môže pred cvičením vyzdvihnúť, zapísať sa a po cvičení je povinný vrátiť kľúč na miesto.

 4. Každý cvičenec musí byť obutý vo vhodnej športovej obuvi, primerane oblečený a používať uterák. Každý cvičenec je povinný počúvať inštrukcie vedúceho posilňovne. Po skončení cvičenia je cvičenec povinný uviesť posilňovňu do nasledovného stavu:
  1. vypnúť osvetlenie
  2. naolejovať to cvičebné náradie, u ktorého sa to vyžaduje
  3. pozametať, poumývať príp. povysávať dlážku
  4. zlikvidovať zo stien prípadné pavučiny
  5. uložiť všetko cvičebné náradie na miesto
  6. vyvetrať miestnosť aspoň 10 minút po cvičení
  7. zapísať sa do knihy cvičiacich

 5. Cvičenec tým, že využíva posilňovňu, súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich bezpodmienečne dodržiavať. V prípade porušenia týchto pravidiel, môže byť porušiteľovi uložený trest mesačného zákazu vstupu do posilňovne. V prípade opakovaného alebo obzvlášť závažného porušenia je možné zakázať prístup do posilňovne natrvalo.

 6. Posilňovňu prevádzkujú a spravujú výlučne cvičenci. Výbor vlastníkov vytvoril podmienky pre existenciu posilňovne, jej prevádzkovanie je však výlučne záležitosťou cvičencov. Rovnako nenesie výbor vlastníkov žiadnu zodpovednosť za dôsledky neprimeraného využívania posilňovne. Výbor vlastníkov plní ďalej kontrolnú funkciu dodržiavania pravidiel využívania posilňovne. Vedúci posilňovne môže zaviesť dodatočné pravidlá za účelom bezproblémového chodu posilňovne. Vedúci posilňovne taktiež zodpovedá za dodržiavanie týchto pravidiel využívania posilňovne. V prípade potreby je povinný dostaviť sa na zasadanie výboru vlastníkov a podať vysvetlenie, navrhovať riešenie vzniknutých otázok a zabezpečiť vykonanie rozhodnutí výboru ohľadom posilňovne.

Raz za dva týždne cvičenci vykonajú „veľké upratovanie“. Konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie ako aj iné neprimerané správanie je neprípustné. Cvičenci sú pri cvičení povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a cvičia na vlastné riziko. Náradie používajú len spôsobom, ktorý neohrozuje iných cvičencov. Cvičenci v plnom rozsahu zodpovedajú za všetky škody, ktoré môžu vzniknúť na cvičebnom náradí a zariadení posilňovne. Škody sú povinný odstrániť cvičenci, ktorý škodu spôsobili a to tak, že buď pokazenú vec opravia, zabezpečia náhradu alebo poskytnú peňažné prostriedky na opravu.


V Bratislave 21. októbra 2003

Vedúci posilňovne