Zákon č. 182/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

Zákon č. 554/2003 Z. z.Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Zákon č. 250/2012 Z. z.Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 50/1976 Zb.Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)