Zápisnice za rok 2014

Konanej dňa: 01.10.2014 o 18,00 hod

Obytný dom: Rovniankova 14, Bratislava

Počet bytov v dome: 107

Počet bytov v osobnom vlastníctve: 103

Počet nebytových priestorov v osobnom vlastníctve: 4

Počet prítomných vlastníkov: 34 - hodinu po začatí (v zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 367/2004)

Prítomný za správcu: p. Roman Varga, konateľ Váš správca s.r.o.

Domová schôdza vlastníkov bytových a nebytových priestorov na svojom zasadnutí dňa 01.10.2014 prerokovala nasledovné body v zmysle programu a hlasovaním v súlade s ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov prijala tieto uznesenia:

Celkový počet platných hlasov vlastníkov bytov a NP v Bytovom dome je 111.
Počet hlasov prítomných hlasujúcich vlastníkov bytov a NP v bytovom dome bol 34. Na základe uvedeného sa konštatuje, že schôdza vIastníkov nie je uznášaniaschopná a príslušné uznesenia sa schvaľovali až po 1 hodine od začíatku schôdze v zmysle §14 ods. 2 zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a NP.

Go to top