Zápisnice za rok 2021

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Rovniankova 14 v Bratislave, ktorá sa konala 22. 09. 2021 od 17.30 hod. v priestoroch suterénu.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov (ďalej len „Vlastníci bytov a nebytových priestorov”) v bytovom dome na ul. Rovniankova 14 v Bratislave, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Petržalka, okres Bratislava V, obec BA-m.č. PETRŽALKA, zapísaný na liste vlastníctva č. 3249 vedenom Okresným úradom Bratislava, ako stavba č. súp. 1667, Rovniankova 14, na pozemku pare. č. 1431 (ďalej len „Bytový dom”), rozhodli v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") písomným hlasovaním, ktoré sa konalo v dňoch: 11.02.2021, 12.02.2021, 14.02.2021, 15.02.2021, v čase od 18.00hod. do 20.00hod., vo vstupnom vestibule, na prízemí bytového domu nasledovne:

Go to top