Pôsobnosť výboru vlastníkov

Mimoriadne poverenie výboru vlastníkov

Domová schôdza poveruje Výbor vlastníkov bytov a nebytových priestorov vzhľadom na neustále poškodzovanie majetku vlastníkov domu nachádzajúceho sa v spoločných priestoroch domu, na neustále znečisťovanie spoločných priestorov domu, na neúnosnú bezpečnostnú situáciu v dome ako aj  neúnosné správanie niektorých nájomníkov respektíve vlastníkov bytových priestorov a ich návštev odporujúce vzájomnému spolunažívaniu a občianskemu zákonníku,  využiť všetky právne ako aj technické prostriedky, ktoré im umožňujú stávajúce ako aj budúce všeobecne záväzné právne predpisy, platné dokumenty spolku vlastníkov a inštalované technické zariadenia domu k zavedeniu operatívnych režimových opatrení v dome, monitorovaniu dodržiavania týchto opatrení ako aj realizáciu adekvátnych sankcii voči tým, ktorí prijaté režimové opatrenia nebudú dodržiavať. O všetkých týchto opatreniach ako aj sankciach bude výbor vlastníkov rozhodovať v tajnom hlasovaní a výsledky hlasovania budú zverejňované.

Schválenie splnomocnenia výboru objednávať výkony a uzatvárať zmluvy

V záujme zabezpecenia fungovania domu môže rozhodovať o nákupe tovaru a služieb, dodávke prác a pod, a to do výšky 3320€.

Rozhodovanie o použití finančných prostriedkov domu

Objednávanie a odsúhlasovanie nákupu tovaru a služieb, dodávky prác v sume nad 166€. Výbor vlastníkov odsúhlasuje a rozhoduje o každom použití finančných prostriedkov domu v sume nad 166€ s výnimkou havarijných prípadov. Do tejto sumy môže v odôvodnených prípadoch rozhodovať sám správca a sumu nad 3320€ musí odsúhlasiť domová schôdza.

Blokovať RFID kľúče pri zlom parkovaní v súteréne

Výbor vlastníkov má možnosť dočasného blokovania RFID kľúčov neprispôsobivým majiteľom automobilov, parkujúcich pred suterénnym vchodom do budovy.