Zápisnice za rok 2019

Z á p i s n i c a

zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Rovniankova 14 v Bratislave,

ktorá sa konala 11.11.2019 od 17.00 hod. v spol. priest. v suteréne byt. domu

Celkový počet hlasov v bytovom dome je 111 (107+4) (jeden byt alebo NP = 1 hlas).

Program schôdze:

Go to top